Băng Thu Âm

Tập Sách Hướng Dẫn Chính Thức Về Bầu Cử (VIG) cho kỳ Tổng Tuyển Cử California vào thứ Ba, ngày 4 tháng Mười Một, 2014, nay đã có băng thu âm để download. Quý vị có thể nghe trong mạng điện toán hoặc download MP3 vào máy của quý vị.

Muốn nghe những phần cụ thể của VIG trong mạng điện toán, hãy chọn dưới đây.

Tập Sách Bổ Túc Hướng Dẫn Bầu Cử

Các Dự Luật

Bài Phát Biểu của Ứng Cử Viên

Thẩm Phán Tòa Tối Cao Pháp Viện

Tuyên Ngôn về Mục Đích của Các Chính Đảng

Chi Tiết Về Bầu Cử

Muốn download trọn bộ băng thu âm của VIG hãy chọn những file dưới đây.

Trở lại từ đầu Trở Lại Từ Đầu