កំណែសំឡេង

ការណែនាំអំពីព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ (VIG) សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ ទី 3 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020។ ការបោះឆ្នោតបឋមមានផ្ដល់ជូនជាឯកសារសំឡេងដែលអាចទាញយកបាន។ អ្នកអាចស្ដាប់នៅលើអ៊ីនធឺណិត ឬទាញយកទៅក្នុងកម្មវិធីចាក់ MP3 របស់អ្នក។

ដើម្បីស្ដាប់ផ្នែកជាក់លាក់នៃការណែនាំអំពីព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតនៅលើអ៊ីនធឺណិត សូមជ្រើសរើសពីជម្រើសខាងក្រោម។

សំណើ

ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត

ដើម្បីទាញយកកំណែសំឡេងទាំងស្រុងនៃការណែនាំអំពីព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត សូមជ្រើសរើសពីឯកសារដែលមាននៅខាងក្រោម។

Back to top Back to the Top