Audio na Bersyon

Ang Opisyal na Patnubay na Impormasyon para sa Botante (VIG) para sa Primaryang Halalan sa Martes, Nobyembre 3, 2020 ay makukuha sa mga mada-download na file na audio. Maaari ninyong mapakinggan online o i-download sa inyong MP3 player.

Upang mapakinggan ang mga espesipikong seksyon ng VIG online, pumili mula sa mga mapagpipilian sa ibaba.

Mga Proposisyon

Impormasyon ng Botante

Upang i-download ang buong bersyong audio ng VIG, pumili mula sa mga file na nakalista sa ibaba.

Back to top Bumalik sa itaas