Audio/Malaking Print

Ang Opisyal na Patnubay para sa Impormasyon ng Botante (VIG) para sa Primaryang Halalan sa Martes, Marso 3, 2020 ay makukuha sa mga mada-download na file na audio. Maaari ninyong mapakinggan online o i-download sa inyong MP3 player.

Upang mapakinggan ang mga espesipikong seksyon ng VIG online, pumili mula sa mga mapagpipilian sa ibaba.

Mga Proposisyon

Mga Pahayag ng Layunin ng Partidong Pampulitika

Impormasyon para sa Botante

Upang i-download ang buong bersyong audio ng VIG, pumili mula sa mga file na nakalista sa ibaba.

Back to top Balik sa simula