Phiên Bản Âm Thanh

Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri Chính thức (VIG) cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ vào thứ Ba, ngày 3 tháng Ba, 2020, hiện có sẵn dưới dạng các tập tin âm thanh có thể tải xuống được. Quý vị có thể nghe trên mạng trực tuyến hoặc tải xuống máy nghe nhạc MP3 của quý vị.

Để nghe các phần cụ thể của VIG trên mạng trực tuyến, chọn trong số các lựa chọn dưới đây.

Các Dự Luật

Các Tuyên Ngôn về Mục Đích của Các Đảng Phái Chính Trị

Thông Tin về Bầu Cử

Để tải xuống toàn bộ phiên bản âm thanh của VIG, chọn trong số các tập tin liệt kê dưới đây.