កំណែសំឡេង

មគ្គទេសក៍ព័ត៌មានអំពីអ្នកបោះឆ្នោតផ្លូវការ (VIG) សម្រាប់ការបោះឆ្នោតទូទៅនៃរដ្ឋ California នៅថ្ងៃអង្គារ ទី 8 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 គឺអាចទាញយកបានជាឯកសារសំឡេង។ អ្នកអាចស្តាប់តាមអនឡាញ ឬទាញយកមកដាក់នៅលើឧបករណ៍ចាក់ MP3 របស់អ្នក។

ដើម្បីស្តាប់ផ្នែកជាក់លាក់នៃ VIG អនឡាញ សូមជ្រើសរើសចេញពីជម្រើសខាងក្រោម។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បេក្ខជន

សំណើ

យុត្តិធម៌

ព័ត៌មានអំពីអ្នកបោះឆ្នោត

ដើម្បីទាញយកកំណែសំឡេងទាំងស្រុងនៃ VIG សូមជ្រើសរើសចេញពីឯកសារខាងក្រោម។

Back to top ត្រលប់ទៅផ្នែកខាងលើ