Audio na Bersyon

Ang Opisyal na Gabay sa Impormasyon para sa Botante (Voter Information Guide, VIG) para sa Pangkalahatang Halalan sa California sa Martes, Nobyembre 8, 2022, ay available sa mga nada-download na audio file. Puwede kang makinig online o mag-download sa iyong MP3 player.

Para pakinggan ang mga partikular na bahagi ng VIG online, pumili sa mga opsyon sa ibaba.

Mga Pahayag ng Kandidato

Mga Mahistrado o Mahistrada ng Kataas-taasang Hukuman

Mga Proposisyon

Impormasyon para sa Botante

Para i-download ang buong audio na bersyon ng VIG, pumili sa mga file na nakalista sa ibaba.

Back to top Bumalik sa Itaas