Phiên Bản Âm Thanh

Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri Chính Thức (VIG) cho Cuộc Tổng Tuyển Cử vào thứ Ba, ngày 3 tháng Mười Một, 2020, hiện có sẵn dưới dạng các tập tin âm thanh có thể tải xuống được. Quý vị có thể nghe trên mạng trực tuyến hoặc tải xuống máy nghe nhạc MP3 của quý vị.

Để nghe các phần cụ thể của VIG trên mạng trực tuyến, chọn trong số các lựa chọn dưới đây.

Các Dự Luật

Thông Tin Dành Cho Cử Tri

Để tải xuống toàn bộ phiên bản âm thanh của VIG, chọn trong số các tập tin liệt kê dưới đây.

Back to top Trở lại đầu trang