បោះឆ្នោតសកលនៅកាលីហ្វ័រញ៉ា

មគ្គុទេ្ទសក៍ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ

ទម្រង់ជាសំឡេង

សៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ (VIG) សំរាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅ ថ្ងៃអង្គារ ទី 6 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2012 មានជាទម្រង់សំឡេងដែលអ្នកអាចទាញយកចេញពីកុំព្យូទ័រ។ អ្នកអាចស្តាប់តាមបណ្តាញអនឡាញ ឬទាញយកចេញពីកុំព្យូទ័រក្នុងទម្រង់អាចលេងក្នុងកម្មវិធី MP3។

ស្តាប់ភាគណាមួយពិសេសនៃ VIG, ចូរជ្រើសយកពីជំរើសខាងក្រោម។

សំណើប្រជាមតិ

សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងនៃបេក្ខជនព្រឹទ្ធសភា

ព័ត៌មានសំរាប់អ្នកបោះឆ្នោត

ទាញយក VIC ជាទម្រង់សំឡេងទាំងស្រុង សូមជ្រើសយកពីឯកសារទាំងឡាយខាងក្រោម។

© California Secretary of State