បោះឆ្នោតសកលនៅកាលីហ្វ័រញ៉ា

មគ្គុទេ្ទសក៍ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ

ទម្រង់ជា PDF

សៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតចប់សព្វគ្រប់ (pdf ~15 MB)

សំណើប្រជាមតិ

គេហទំព័រនេះមានបណ្តាញតភ្ជាប់ទៅនឹងឯកសារមួយចំនួនដែលទម្រង់របស់វាមិនអាចអនុញ្ញត្តិឳ្យអ្នកទាញយកដាក់ក្នុងគេហទំព័រកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយផ្ទាល់បានទេ។ បើសិនជាអ្នកមិនមានសូហ្វវែរដែលគាំទ្រឯកសារទម្រង់ PDF សូមអានឯកសារក្នុងទំព័រ អ្នកអាន ដែលអ្នកអាចទាញយកដោយមិនមានអស់ថ្លៃ។

© California Secretary of State