Pangkalahatang Halalan ng California

 

Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante

 

© California Secretary of State