Pangkalahatang Halalan ng California

 

Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante

 

Bersiyong Audio

Ang Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante (VIG) para sa Pangkalahatang Halalan ng Nobyembre 6, 2012 ay makukuha sa isang maaaring i-download na mga file sa audio. Maaari kang makinig online o i-download sa iyong MP3 player.

Upang makinig sa mga ispesipikong seksyon ng VIG online, pumili mula sa mga pagpipilian sa ibaba.

Mga Proposisyon

Mga Pahayag ng Kandidato para sa Senado ng Estados Unidos

Impormasyon sa Botante

Upang i-download ang buong bersiyong audio ng VIC pumili mula sa mga file na nakalista sa ibaba.

© California Secretary of State