Pangkalahatang Halalan ng California

 

Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante

 

Bersiyong PDF

Kumpletong Patnubay na Imnpormasyon sa Botante (pdf ~4.3 MB)

Mga Proposisyon

Ang website na ito ay nagtataglay ng mga link sa mga dokumento sa mga anyo na hindi tuwirang mabubuksan ng iyong web browser. Kung wala ka pang software na sumusuporta sa anyong PDF, mangyaring tingnan ang Libreng Dokumento na pahina.

© California Secretary of State