Pangkalahatang Halalan ng California

 

Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante

Mga Pahayag ng Kandidato para sa Senado ng Estados Unidos - Bersiyong Audio

Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ng kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ngsapalarang pagbunot.
Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ayhindi siniyasat.
Bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng kandidato.

© California Secretary of State