Tổng Tuyển Cử California

 

Tập Hướng Dẫn Cử Tri Chính Thức

 

Bản Thu Âm

Có Tập Hướng Dẫn Cử Tri Chính Thức (VIG) cho kỳ Tổng Tuyển Cử 6 Tháng Mười Một, 2012 để lấy xuống máy dưới dạng hồ sơ âm thanh. Quý vị có thể lắng nghe trực tuyến hoặc lấy xuống máy MP3 của mình.

Muốn lắng nghe trực tuyến những phần cụ thể của VIG, hãy chọn từ danh sách lựa chọn bên dưới.

Các Dự Luật

Tuyên Ngôn Của Các Ứng Cử Viên Thượng Viện Hoa Kỳ

Thông Tin Cho Cử Tri

Muốn lấy xuống máy toàn bộ bản thu âm VIG hãy chọn từ các hồ sơ liệt kê bên dưới.

© California Secretary of State