Tổng Tuyển Cử California

 

Tập Hướng Dẫn Cử Tri Chính Thức

 

Bản PDF

Tập Hướng Dẫn Cử Tri Đầy Đủ (pdf ~6 MB)

Các Dự Luật

Website này có những liên kết vào các tài liệu dưới những dạng mà trình duyệt của quý vị không thể mở trực tiếp được. Nếu quý vị không có sẵn nhu liệu để xem dạng PDF, xin xem trang Nhu Liệu Đọc Tài Liệu Miễn Phí.

© California Secretary of State