Mapapakinggang Bersiyon

Ang Opisyal na Patnubay na Impormasyon para sa Botante (VIG) para sa Pambuong-estadong Tuwirang Primaryang Halalan ng California sa Martes, Ika-3 ng Hunyo, 2014, ay makukuha sa magagawang i-download na mga mapapakinggang file. Maaari kayong makinig online o mag-download sa inyong MP3 player.

Upang makinig online sa mga partikular na bahagi ng VIG, pumili sa mga mapagpipilian na nasa ibaba.

Mga Proposisyon

Mga Pahayag ng Kandidato

Mga Pahayag ng Layunin ng Partidong Pampulitika

Impormasyon para sa Botante

Upang i-download ang buong mapapakinggang bersiyon ng VIG pumili mula sa mga file na nakalista sa ibaba.