ទម្រង់​ជាសម្លេង

មគ្គុ​ទ្ទេសក៍​ណែ​នាំ​​​ព័ត៌​មាន​​​អំ​ពី​​ការ​​បោះ​​ឆ្នោត​​ផ្លូវ​ការ (VIG) សំរាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោតជា​បឋម​ផ្ទាល់​រដ្ឋ California នៅ​ថ្ងៃ ទី 3 ខែ​មិថុនា 2014 អាច​មានសំរាប់​ទាញ​យក​ជាឯកសារ​ទម្រង់​ជាសម្លេង ។ អ្នក​អាច​ស្តាប់​ឯកសារ​នោះតាម​អ៊ិន​ធឺណឺត ឬ​ទាញ​យកសំរាប់​ទុក​ស្តាប់​ក្នុង​ប្រដាប់​លេង MP3

បើ​ចង់​ស្តាប់​ផ្នែក​ណាមួយ​ជាក់​លាក់តាម​អ៊ិន​ធឺណឺត​នៃឯកសារ VIG សូម​ជ្រើស​យក​ជម្រើសណាមួយ​ខាង​ក្រោម ។

សំណើប្រជាមតិ-ទម្រង់ជាសំឡេង

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​បេក្ខ​ជន

សេច​ក្តី​​ថ្លែង​ការណ៍​នៃ​គោល​បំណង​របស់​គណ​​បក្សនយោ​បាយ

ព័ត៌មានសំរាប់អ្នកបោះឆ្នោត

ដើម្បី​ទាញ​យក​ទម្រង់​ជា​សម្លេង​ទាំង​មូល​តែ​ម្តង​នៃឯកសារ VIG សូម​ជ្រើស​យក​ជម្រើសណាមួយ​ខាង​ក្រោម ។

ត្រឡប់​ទៅ​ខាង​លើត្រឡប់ទៅខាងលើ