ទម្រង់ជា PDF

មគ្គុ​ទ្ទេសក៍​ណែ​នាំ​​​ព័ត៌​មាន​​​អំ​ពី​​ការ​​បោះ​​ឆ្នោតចប់​ពេញ​លេញ (PDF)

សំ​ណើ​ប្រជា​មតិ​

គេហទំព័រ​នេះ​មាន​បណ្តាញភ្ជាប់​ទៅ​នឹងឯកសារ​នានាដែល​មាន​ទម្រង់​ដែល​មិន​អាច​បើក​ដោយ​ប្រូវស័រគេហទំព័រ​របស់​អ្នក​ភ្លាមៗ​ទេ ។ បើ​សិន​ជា​អ្នក​មិន​ទាន់​មានសូហ្វែរ​ដែល​ប្រើ​បាន​ជាមួយ​នឹង​ឯកសារ​ជា​ទម្រង់ PDF សូម​អាន​ទំព័រហៅ​ថា Free Document Readersបើក​វិនដូវ​ថ្មី